• bannerz

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ตำบล
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นายวิศาล กิตติประโยค รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ประชุม คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีการสำรวจข้อมูลปัญหา 5 เรื่องหลัก ดังนี้ 1 ปัญหาเรืองที่ดินทำกิน 2 ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3 ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 4 ปัญหาสวัสดิการ และสิทธิเกษตรกรการไม่ได้รับความเป็นธรรม 5 ปัญหาสินค้าเกษตร ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ....เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร การจัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ในพื้นที่หรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร. ...เพื่อให้เกษตรกรสามารถร่วมก้ันแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   รวมถึงโครงการการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหาเกษตรกร และสร้างเครือข่าย การสือสารผ่านทางเครือข่าย (Social Network)

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104497
TodayToday71
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week282
This_MonthThis_Month1822
All_DaysAll_Days104497

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู