• bannerz

โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22  ธันวาคม  2559   เวลา 11.00 น. นายวิศาล  กิตติประโยค  รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล  ลงพื้นที่  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตำบลป่าแก่บ่อหิน  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ลงพื้นที่โครงการยุวเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ (กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) โดยคัดเลือกจากสัมมาชีพต้นแบบของสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ที่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกเมื่อปี 2557 และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในปี 2558 โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้ลงพื้นที่ของนายสมโภช พลเพชร สัมมาชีพต้นแบบปี 2557  สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อม เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ในปี 2560  เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรจากเกษตรกรต้นแบบและสามารถลงมือปฏิบัติได้เป็นยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ สืบทอดอาชีพการเกษตรในอนาคตทดแทนเกษตรกรในปัจจุบัน      

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104493
TodayToday67
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week278
This_MonthThis_Month1818
All_DaysAll_Days104493

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู