• bannerz

วิทยากรรุ่นใหม่ (นายอับดุลรอหมาน หวันเต๊ะ) กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร

       วิทยากรรุ่นใหม่ (นายอับดุลรอหมาน หวันเต๊ะ) กิจกรรม สร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ด้านการจัดการฟาร์ม โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร
       นายอับดุลรอหมาน หวันเต๊ะ เกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอละงู เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องหลักคิด วิธีการทำการเกษตรแบบพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเกษตรกร นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ตำบควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 100 คน 
       วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านการเกษตรสามารถช่วยงานในครอบครัวหรือยึดถือเป็นอาชีพ รู้จักการพึงตนเองในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเอง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรให้เกิดการทำธุรกิจในเชิงเกษตร และสามารถนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และระดับอำเภอ และเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจนและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

21889
TodayToday2
YesterdayYesterday39
This_WeekThis_Week248
This_MonthThis_Month589
All_DaysAll_Days21889

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.nfcsatun@gmail.com โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู