• bannerz

รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับทราบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร (กฟก.) ที่เป็นหนี้ไม่ก่อเกิดรายได้ (NPLs) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 36,605 ราย ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ดังนี้

         1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการแจ้งสาขาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร และเป็นลูกหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อเกิดรายได้ (NPLs) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้รับสิทธิจำนวน 36,605 ราย ครั้งนี้ มาแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

             2. ธ.ก.ส. จะให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ โดยให้นำหนี้เงินต้นนี่ยังค้างชำระมาแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน (50/50) และนำหนี้ส่วนแรก (50) มาทำสัญญาใหม่เพื่อให้โอกาสเกษตรกรมาผ่อนชำระภายในเวลาไม่เกิน 15 ปี โดย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าสู้กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

          3.ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับ ธ.ก.ส. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อให้เกษตรกรมีผลตอบแทนที่สามารถนำมาใช้หนี้ตามสัญญาใหม่และมีเหลือดำรงชีพอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานภาคเอกชนมารับซื้อผลผลิต และมีการทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือหาตลาดรองรับผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

          4.สำหรับหนี้เงินต้นส่วนหลัง (50) และดอกเบี้ยนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับ ธ.ก.ส. เพื่อออกระเบียบในการดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งจะมีการตกลงระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับ ธ.ก.ส.เจ้าหนี้เป็นรายๆไป เช่น หากเกษตรกรลูกหนี้เสียชีวิตโดยไม่มีทายาทมารับสภาพหนี้ หรือเกษตรกรลูกหนี้เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ หรือสูงอายุจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่มีรายได้ ธ.ก.ส. ก็อาจพิจารณาจำหน่ายหนี้รายดังกล่าวออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตามระเบียบ

          นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับสถานบันการเงินหรือธนาคารอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรส่วนที่เหลือกลุ่มอื่นๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งกลุ่มลูกหนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับสถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินมีดังนี้

          1. กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐอื่นๆ รวมทั้งสหกรณ์การเกษตร

          2. กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เกินกว่า 2.5 ล้านบาทและเป็นหนี้ที่อ้างว่าเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

          ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกร ที่ต้องการเสนอแนวทางการแก้ไขหนี้ดังกล่าวข้างต้นทำเป็นหนังสือโดยระบุรายละเอียดข้อเสนอต่างๆ ส่งผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

88634
TodayToday33
YesterdayYesterday65
This_WeekThis_Week397
This_MonthThis_Month1746
All_DaysAll_Days88634

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู