• bannerz

เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเขตป่าชายเลน

เข้าหารือร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณเขตป่าชายเลนจำนวน 4 อำเภอของจังหวัดสตูล สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 ตำบลละงู อำเภอละงู

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายอานนท์ หวันชิตนาย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติการเข้าพบนายจรงค์ คงระวะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณป่าชายเลน ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า รวมจำนวน 961 ราย เพื่อช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่บริเวณป่าชายเลน เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือได้รับผลกระทบในด้านอื่นๆที่ทำให้ปลาในกระชังหรือกระชังได้รับความเสียหายรวมถึงราคาผลผลิตปลาตกต่ำอีกทั้งยังติดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และข้อกฎหมายที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังหรือเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการหารือร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล จึงได้เสนอแนวทางให้สภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 24 จังหวัด ประสานบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั้ง 24 จังหวัด ที่ติดชายฝั่งทะเล เพื่อรวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณป่าชายเลน จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมประมงเสนอเข้าคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

 

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104496
TodayToday70
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week281
This_MonthThis_Month1821
All_DaysAll_Days104496

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู