• bannerz

หารือแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณเขตป่าชายเลนร่วมกับ ประมงจังหวัดสตูลและผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ได้หารือแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณเขตป่าชายเลนร่วมกับนายโสภณ อ่อนคงประมงจังหวัดสตูล   พร้อมด้วยนายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ณ สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณป่าชายเลน ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า รวมจำนวน 961 ราย เพื่อช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่อยู่บริเวณป่าชายเลน เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือได้รับผลกระทบในด้านอื่นๆที่ทำให้ปลาในกระชังหรือกระชังได้รับความเสียหายรวมถึงราคาผลผลิตปลาตกต่ำอีกทั้งยังติดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และข้อกฎหมายที่ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังหรือเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการหารือร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลกับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล จึงได้เสนอแนวทางให้สภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 24 จังหวัด ประสานบูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดทั้ง 24 จังหวัด ที่ติดชายฝั่งทะเล เพื่อรวบรวมข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณป่าชายเลน จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมประมงเสนอเข้าคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ถูกต้องตาม มติคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104497
TodayToday71
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week282
This_MonthThis_Month1822
All_DaysAll_Days104497

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู