• bannerz

ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือร้องทุกข์มายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เรื่อง แหล่งน้ำบ้านวังนา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายอานนท์ หวันชิตนาย นางสาวสุชาวดี เพชรอาวุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายการีม ขำนุรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่รับปัญหาจากนายสมโภช พลเพชร ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนแหล่งน้ำบ้านวังนา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จำนวน 30 ครัวเรือน ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์มายังสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเพื่อขอให้สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลประสานไปยังหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านวังนา แต่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำดังกล่าว ไม่ได้ใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากเกิดประเด็นปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้

ประเด็นปัญหาที่พบจากการสร้างสระน้ำบ้านวังนา

         - ท่อส่งน้ำที่สร้างไว้สูงกว่าระดับน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้น้ำในสระไม่สามารถส่งผ่านท่อไปยังท่อส่งน้ำขนาดเล็กได้ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำในสระน้ำบ้านวังนาในการทำการเกษตรได้

         - ฝายน้ำล้นที่สร้างไว้ไม่มีระบบการปิด-เปิด ทำให้น้ำที่ไหลลงผ่านท่อส่งน้ำไหลลงห้วยโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลผ่าน

แนวทางแก้ไขปัญหาสระน้ำบ้านวังนา

- ปรับปรุงท่อส่งน้ำ โดยการขุดวางท่อใหม่ให้ต่ำกว่าระดับน้ำในสระ จะสามารถส่งน้ำในสระผ่านไปยังท่อส่งน้ำขนาดเล็กได้

- ปรับปรุงสร้างประตูระบบปิด-เปิดเพิ่มเติม หรือยกระดับให้สูงกว่าระดับน้ำในสระ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในสระ เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำในการทำการเกษตร และเมื่อน้ำเกินความจุของสระตามที่กำหนดก็สามารถเปิดประตูปล่อยน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลท่วมพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวมถึงบ้านที่อยู่อาศัย

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู