• bannerz

ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง สระน้ำบ้านวังนา ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลบูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายโสภณ พรหมสุริยะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล คนที่ 1 นายวิศาล กิตติประโยค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำนันตำบลป่าแก่บ่อหิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และตัวแทนเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ำในสระน้ำบ้านวังนา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไปนั้น ปรากฏว่าปัญหาที่พบจากการสร้างสระน้ำบ้านวังนา เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านวังนา มีอยู่5 ประเด็น ดังนี้

1. ท่อส่งน้ำที่สร้างไว้สูงกว่าระดับน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้น้ำในสระน้ำไม่สามารถส่งผ่านท่อไปยังท่อส่งน้ำขนาดเล็กได้ ทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้น้ำในสระน้ำบ้านวังนาในการทำการเกษตรได้

2.ฝายน้ำล้นที่สร้างไว้ไม่มีระบบการเปิด-ปิด ทำให้น้ำที่ไหลลงผ่านท่อส่งน้ำไหลลงห้วยโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลผ่าน

3.ท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กเกินไปและมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถระบายน้ำที่ลงมาจากหมู่ที่ 6,7 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้ทัน ทำให้น้ำไหลบ่าท่วมพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายรวมถึงบ้านที่อยู่อาศัยอีกด้วย                                                                                                                        

4. ท่อระบายน้ำที่ไหลผ่านหน้าสระน้ำบ้านวังนา ซึ่งรองรับการระบายน้ำมาจากฝายกันน้ำเกิดการทรุดตัว ของพื้นที่ผิงถนน ทำให้ท่อระบายน้ำเกิดการอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ไปยังพื้นที่ทำการเกษตรได้

5. ท่อระบายน้ำที่เป็นประตูระบายน้ำบานแรกซึ่งรองน้ำน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำบ้านวังนา มีขนาดท่อที่เล็กไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเมื่อฤดูน้ำหลาก ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่

ผลจากการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสระน้ำบ้านวังนา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปรากฏว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ได้รับข้อเสนอของสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาตามที่เกษตรกรในพื้นที่เรียกร้องต้องการ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จะดำเนินการเข้าแผนงาน/โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านวังนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จำนวน 5 ข้อเสนอ ดังนี้

1. ปรับปรุงประตูระบายน้ำ โดยการยกระดับให้สูงกว่าระดับน้ำในสระน้ำขนาดความสูง 50 เซนติเมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร และเมื่อน้ำเกินความจุของสระน้ำบ้านวังนาตามที่กำหนดก็สามารถเปิดประตูปล่อยน้ำเพื่อระบายตามช่องทางที่เตรียมไว้ได้ทัน

2. ปรับปรุงท่อส่งน้ำ โดยการขุดลอกและวางท่อใหม่ให้ต่ำกว่าระดับน้ำในสระน้ำ ซึ่งจะสามารถส่งน้ำในแหล่งน้ำผ่านไปยังท่อส่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงต่อไป

3.ปรับปรุงโดยการสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มอีก 1 ช่องทาง เพื่อเพิ่มการระบายน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก และเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลท่วมพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรพร้อมทั้งที่อยู่อาศัยของเกษตรกรบริเวณใกล้สระน้ำบ้านวังนา

4.ปรับปรุงและซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ไหลผ่านหน้าสระน้ำบ้านวังนา โดยการลอกท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรในพื้นที่ และได้ใช้น้ำในการทำการเกษตร

5.ปรับปรุงท่อระบายน้ำซึ่งเป็นประตูด้านบนสระน้ำบ้านวังนา โดยการปรับท่อระบายให้มีขนาดกว้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก และเพื่อช่วยในการระบายน้ำเข้าสู่สระน้ำบ้านวังนา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่

 

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104500
TodayToday74
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week285
This_MonthThis_Month1825
All_DaysAll_Days104500

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู