• bannerz

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลครั้งที่ 4/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2565(ประจำปีงบประมาณ 2565) ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายสุนันท์ พรหมอินทร์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล เป็นประธานในที่ประชุม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลคนที่ 1,2 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลได้เชิญ นายสถิต มีเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อมเพื่อความยั่งยืนระยะที่ 1 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว รวมถึงการพิจารณาเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเรื่องดังต่อไปนี้                                                                       

1. พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. พิจารณาให้สภาเกษตรกรจังหวัดสตูล มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ดำเนินการแทนสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ดำเนินการก่อนการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล

ครั้งที่ 5/2565

           3.พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านตามแนวปะการังเทียม ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

           4.พิจารณาการแก้ไขปัญหาสระน้ำตื้นเขิน หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

           5.พิจารณาเงินงบประมาณของพนักงานขับรถยนต์ และการโอนย้ายงบประมาณข้ามหมวดข้ามงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปฏิทิน ตารางกิจกรรม

104498
TodayToday72
YesterdayYesterday73
This_WeekThis_Week283
This_MonthThis_Month1823
All_DaysAll_Days104498

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล
838/1 หมู่ 4 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Email nfc.stn@nfc.mail.go.th โทรศัพท์ 074 - 722449-50 Fax 074 - 722449

เมนู